Bảo mật hệ thống

Việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh như một phương tiện giảng dạy (EMI) đã trở thành một xu hướng chung của các trường đại học trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, giảng viên chuyên ngành ở một số quốc gia đang phát triển vẫn còn phải đối đầu với nhiều thách thức trong việc nắm vững những tác động và sự chuẩn bị sẵn sàng cho việc áp dụng EMI trong bối cảnh đại học của chính họ. Bài báo này nhằm mục đích tìm hiểu sâu hơn về nhận thức của giảng viên chuyên ngành về việc sử dụng EMI trong môi trường đại học của họ. Tác giả đã sử dụng phương pháp phỏng vấn bán cấu trúc định tính đối với 9 giảng viên chuyên ngành thuộc 9 đơn vị khác nhau trong trường nhằm phân tích nhận thức và khó khăn của họ trong quá trình tiến hành triển khai EMI trong dạy học. Kết quả nghiên cứu cho thấy mặc dù trường đại học đã ban hành công văn liên quan đến việc sử dụng EMI trong nhiều tháng qua, các giảng viên chuyên ngành vẫn chỉ áp dụng nó ở mức độ khiêm tốn. Họ đồng tình với những ảnh hưởng của EMI trong bối cảnh đại học nhưng nhấn mạnh những khó khăn liên quan đến những hạn chế về trình độ tiếng Anh của sinh viên và cho rằng bản thân chưa thật sự sẵn sàng triển khai EMI ở mức độ cao hơn. Cuối cùng, giảng viên chuyên ngành cũng nhấn mạnh phối hợp của nhà trường và chính họ trong việc thiết kế và thí điểm chương trình giảng dạy EMI tại một hoặc hai khoa trước khi chính thức áp dụng rộng rãi cho cả trường.