Khoảng cách giới trong tiếp cận và kiểm soát nguồn lực thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Khoảng cách giới trong tiếp cận và kiểm soát nguồn lực thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Phan Thị Thu Hà phanha@vwa.edu.vn Học viện Phụ nữ Việt Nam
Tóm tắt: 
Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đã
đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong công tác giảm nghèo. Trong đó, phụ nữ được xác
định là đối tượng ưu tiên của Chương trình. Tuy vậy, trên thực tế việc thực hiện quy định
của Chương trình còn gặp nhiều thách thức, đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ vẫn
còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ có xu hướng tăng, đặc biệt ở nhóm
dân tộc thiểu số. Dựa trên số liệu định lượng của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Khoảng cách giới trong thụ hưởng Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”, bài viết phân tích khoảng cách giới trong tiếp cận, kiểm soát các nguồn lực do Chương trình hỗ trợ cho người dân nhằm xác định mức độ khác biệt giữa nam và nữ trong thụ hưởng Chương trình này 
Từ khóa: 
Khoảng cách giới
tiếp cận
Nguồn lực
Chương trình
Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Tham khảo: 
How to Cite: 
Phan Thị Thu Hà, ,2023, Khoảng cách giới trong tiếp cận và kiểm soát nguồn lực thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Tạp chí khoa học phụ nữ, 43-55, 21, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/khoang-cach-gioi-trong-tiep-can-va-kiem-soat-nguon-luc-thuoc-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam)

Bài viết cùng số