Thể lệ gửi bài

GỬI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

I. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

- Bài viết được trình bày trên giấy A4 theo chiều đứng (portrait), dài không quá 6000 từ  không kể tóm tắt.

- Bảng mã: Unicode; kiểu chữ: Times New Roman; Cỡ chữ: 13, Giãn dòng: single.

- Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ.

II. CẤU TRÚC BÀI BÁO

1. Bài báo thuộc thể loại nghiên cứu

1.1. Tên bài báo (tiếng Việt và tiếng Anh)

1.2. Tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh)

Tóm tắt bằng Tiếng Việt: không quá 250 từ, tóm tắt những điểm quan trọng nhất của bài viết. Tuy phần tóm tắt ngắn nhưng phải chứa đựng đầy đủ nội dung, gồm các phần như mục tiêu và phạm vi nghiên cứu, miêu tả những phương pháp đã được sử dụng và kết quả nghiên cứu. Tất cả những gì được nêu trong tóm tắt đều phải hiện diện trong thân bài chính.

Tóm tắt bằng Tiếng Anh: dịch từ tóm tắt bằng tiếng Việt.

1.3. Từ khóa (tiếng Việt và tiếng Anh): Liệt kê 3-5 từ.

1.4. Nội dung

1.4.1. Đặt vấn đề: Tác giả có thể mở đầu bài báo bằng nhiều cách, nhưng phải nêu được những ý chính sau: tính cấp thiết, ý nghĩa, tác dụng của công trình nghiên cứu. Phần đặt vấn đề cần trình bày một cách ngắn gọn hiện trạng của những kiến thức có liên quan đến tồn tại hiện còn của vấn đề được giới thiệu trong bài gởi đăng và những cách xem xét về tồn tại đó.

1.4.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: trình bày rõ đối tượng và phương pháp nghiên cứu sử dụng trong công trình nghiên cứu.

1.4.3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận: chỉ trình bày các kết quả rút ra trực tiếp từ công trình nghiên cứu được gởi đăng. Chỉ những kết quả này mới là đối tượng để phân tích và bàn luận trong bài đăng. Trong phần này tác giả nêu lên những nhận xét của mình qua so sánh kết quả nghiên cứu đăng trong bài với những kết quả đã được công bố thuộc cùng chuyên ngành. Các định hướng mới nảy sinh cũng được trình bày

 

1.4.4. Kết luận và kiến nghị: khẳng định lại những kết quả rút ra từ công trình và trình bày những đề xuất, khuyến nghị với các cấp liên quan.

1.5. Tài liệu tham khảo:  được đánh số đặt trong ngoặc vuông theo thứ tự xuất hiện trong bài báo và được ghi trong danh mục Tài liệu tham khảo theo quy cách như sau:

- Đối với các tài liệu là bài báo trong tạp chí: tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, tập, trang đầu của bài báo. Ví dụ:

[1] C.E. Fee, C.J. Hadlock (2004). Management turnover across the corporate hierarchy, Journal of Accounting and Economics 37, 3.

- Đối với các tài liệu là sách: tên tác giả, năm xuất bản, tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản. Ví dụ:

[2] A.J. Mayo, N. Nohria, (2005). In their time: the greatest business leaders of the twentieth century, Harvard Business School Press, Boston.

Nếu bài viết bằng tiếng Anh, tài liệu tham khảo nào không phải bằng tiếng Anh thì phải dịch ra tiếng Anh và chú thích ngôn ngữ gốc bên cạnh.

2. Bài báo thuộc thể loại tham khảo và trao đổi ý kiến bao gồm các phần sau:

2.1. Tóm tắt.

2.2. Mở đầu.

2.3. Nội dung.

2.4. Tài liệu tham khảo.

3. Các thể loại khác (dịch thuật, tin tức, sự kiện, thông tin quảng bá…): trình bày theo quy định của Luật Báo chí.

III. HÌNH THỨC GỬI, NHẬN BÀI:

  • Bài gửi về Ban Biên Tập theo địa chỉ email: tapchikh@vwa.edu.vn
  • Đối với bài báo có file đồ thị, bảng biểu, hình ảnh…phải gửi kèm các file gốc đồ thị, bảng biểu, hình ảnh ….đó.
  • Các bài viết được Tạp chí chấp nhận đăng phải có tỉ lệ trùng lặp không vượt quá 20% (Do Tạp chí quét bằng phần mềm Simidoc)