Tôn chỉ, Mục đích hoạt động

Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố các công trình nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên trong và ngoài Học viện.

Thông tin các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến giới, phụ nữ và phát triển nhằm phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện.

Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng  và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hoạt động khoa học công nghệ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Ngày 24/1/2018, Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-HVPNVN của Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam và hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 561/GP-BTTTT ngày 13/11/2017.

Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam được tính điểm từ năm 2020 theo Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN này 30/06/2020 của hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam đăng tải các bài viết tiếng Việt và tiếng Anh. Tạp chí có mã số ISSN 2615-9007, xuất bản định kỳ 3 tháng/1kỳ và có trang web điện tử http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn. Ngày 6/7/2022, Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước xét tính điểm khoa học ở 02 Hội đồng liên ngành Triết học - Chính trị học – Xã hội học (0.5 điểm) và ngành Kinh tế (0.25 điểm) kể từ năm 2022.