Thông báo

26/01/2024
THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN HỘI THẢO NCKH: "LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ KHU VỰC CÔNG TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ" --------------- Dự kiến, tháng 3/2024, Hội thảo NCKH quốc gia: "Lãnh đạo, quản lý khu vực công...
27/04/2023
30/01/2023
Kinh mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu cùng tham gia viết bài hội thảo khoa học: "Nâng cao quyền năng chính trị cho phụ nữ - Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới".