Thư mời viết bài cho hội thảo khoa học Nâng cao quyền năng chính trị cho phụ nữ - Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới

Kinh mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu cùng tham gia viết bài hội thảo khoa học: "Nâng cao quyền năng chính trị cho phụ nữ - Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới".

Viết bình luận