Thông báo

03/06/2024
 THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA KHU VỰC MIỀN BẮC “Rà soát, xác định vấn đề xã hội cấp thiết với phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi; khuyến nghị, đề xuất nội dung...
26/01/2024
THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN HỘI THẢO NCKH: "LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ KHU VỰC CÔNG TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ" --------------- Dự kiến, tháng 3/2024, Hội thảo NCKH quốc gia: "Lãnh đạo, quản lý khu vực công...
27/04/2023
30/01/2023
Kinh mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu cùng tham gia viết bài hội thảo khoa học: "Nâng cao quyền năng chính trị cho phụ nữ - Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới".