HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN DỰA TRÊN HIÊU BIẾT VỀ SANG CHẤN TẠI TỔ CHỨC HAGAR QUÔC TẾ TẠI VIỆT NAM

HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN DỰA TRÊN HIÊU BIẾT VỀ SANG CHẤN TẠI TỔ CHỨC HAGAR QUÔC TẾ TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Thị Thu Hường nguyenthithuhuong@vwa.edu.vn Học viện Phụ nữ Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết này phân tích hoat động hỗ trợ nan nhân bị mua bán dựa trên hiêu biết về
sang chấn tai Tổ chức Hagar Quốc tế tai Việt Nam. Dựa vào kết quả phỏng vấn và thảo luận
nhóm, bài viết phân tích các hoat động hỗ trợ chuyên nghiệp theo ba giai đoan, bao gồm: giai
đoan tiếp nhận nan nhân, giai đoan hỗ trợ trong thời gian lưu tru, giai đoan hỗ trợ hồi gia.
Bài viết cũng phân tích cách thức hỗ trợ dựa trên hiêu biết về sang chấn của Tổ chức Quốc tế
Hagar trong quá trình hỗ trợ nan nhân bị mua bán.
 
Từ khóa: 
Trauma informed care (TIC)
trafcking victims
Hagar organization
Tham khảo: 
How to Cite: 
Nguyễn Thị Thu Hường, ,2022, HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN DỰA TRÊN HIÊU BIẾT VỀ SANG CHẤN TẠI TỔ CHỨC HAGAR QUÔC TẾ TẠI VIỆT NAM, Tạp chí khoa học phụ nữ, 46-56, 4, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/hoat-dong-ho-tro-nan-nhan-bi-mua-ban-dua-tren-hieu-biet-ve-sang-chan-tai-chuc-hagar-quoc-te-tai-viet)

Bài viết cùng số