NHÀ Ở CHO PHỤ NỮ DI CƯ

NHÀ Ở CHO PHỤ NỮ DI CƯ

Nguyễn Hoàng Anh hoanganh@vwa.edu.vn Học viện Phụ nữ Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Hoài thuhoai@vwa.edu.vn Học viện Phụ nữ Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp
về nhà ở cho phụ nữ di cư tai các đô thị lớn” được thực hiện năm 2021. Các phương pháp
nghiên cứu được thực hiện bao gồm: nghiên cứu các tài liệu liên quan và thực hiện khảo sát
trực tiếp bằng bảng hỏi 497 phụ nữ di cư tai thành phố Hà Nội, phiếu trưng cầu ý kiến 298
người thuộc các bên liên quan và phỏng vấn sâu/thảo luận nhóm đai diện phụ nữ di cư, các
bên cung cấp dịch vụ, những nhà hoach định chính sách, các chuyên gia tai Hà Nội và Tành
phố Hồ Chí Minh. Bài viết chỉ ra các căn cứ đề xuất giải pháp nhà ở cho phụ nữ di cư, từ đó
gợi ý một số giải pháp từ quan điêm của phụ nữ di cư và các bên liên quan.
 
Từ khóa: 
Female migrants
housing
housing for female migrants
Tham khảo: 
How to Cite: 
Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thu Hoài, ,2022, NHÀ Ở CHO PHỤ NỮ DI CƯ, Tạp chí khoa học phụ nữ, 24-33, 4, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/nha-o-cho-phu-nu-di-cu-0)

Bài viết cùng số