LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ TRƯỜNG HỢP TRẦM CẢM Ở VỊ THÀNH NIÊN

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ TRƯỜNG HỢP TRẦM CẢM Ở VỊ THÀNH NIÊN

Phan Thị Cẩm Giang camgiang.phan1909@gmail.com Đại học Quốc tế Sài Gòn
Tóm tắt: 
Dựa trên những nội dung cơ bản liên quan đến triệu chứng lâm sàng của trầm
cảm, những nội dung và hiệu quả cũng như tính phổ biến của liệu pháp nhận thức - hành vi,
bài viết trình bày kết quả ứng dụng liệu pháp nhận thức - hành vi trong hỗ trợ một trường
hợp trầm cảm vị thành niên. Từ đó, bài viết đề xuất về việc phối hợp sử dụng liệu pháp nhận
thức - hành vi trong hỗ trợ điều trị trầm cảm nói chung và trầm cảm nói riêng cho học sinh
trong trường học ở Việt Nam hiện nay.
 
Từ khóa: 
Cognitive-behavioural therapy
depression
adolescents.
Tham khảo: 
How to Cite: 
Phan Thị Cẩm Giang, ,2022, LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ TRƯỜNG HỢP TRẦM CẢM Ở VỊ THÀNH NIÊN, Tạp chí khoa học phụ nữ, 2-13, 4, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/lieu-phap-nhan-thuc-hanh-vi-trong-ho-tro-dieu-tri-truong-hop-tram-cam-o-vi-thanh-nien)

Bài viết cùng số