Một vài suy nghĩ về tác phẩm tự tử của Durkheim trong bối cảnh văn hóa - xã hội hiện đại qua những dữ liệu thực nghiệm

Một vài suy nghĩ về tác phẩm tự tử của Durkheim trong bối cảnh văn hóa - xã hội hiện đại qua những dữ liệu thực nghiệm

Trần Ngọc Hồng tranngochongqn@gmail.com Trường Chính trị Bình Định
Tóm tắt: 

“Tự tử” của Durkheim là một trong những tác phẩm kinh điển của xã hội học. Nó không chỉ có giá trị lịch sử vì đã giúp định vị đối tượng nghiên cứu của xã hội học trong thời kỳ non trẻ, mà còn bởi ý tưởng về ảnh hưởng của các tác nhân xã hội đến hành vi con người và là một trong những trụ cột làm nên sự độc đáo của tư duy xã hội học đương đại. Mặc dù vậy, gần 100 năm qua, quan điểm về bốn kiểu tự tử của Durkheim vẫn luôn phải đối mặt với các cuộc kiểm tra từ các nhà xã hội học. Trước những thử thách không ngừng này, sự phân loại tự tử của Durkheim không những được đứng vững mà còn thể hiện tiềm năng ứng dụng và phát triển đáng kinh ngạc. Bài viết nhằm mục đích tổng kết các nghiên cứu của một số tác giả trước đây ở Hoa Kỳ, Pháp, Liên minh châu Âu, Iran và Việt Nam, những người đã đánh giá độ tin cậy về bốn kiểu tự tử mà Durkheim đã công bố.

Từ khóa: 
Durkheim
modern
experiment
suicide
How to Cite: 
Trần Ngọc Hồng, ,2023, Một vài suy nghĩ về tác phẩm tự tử của Durkheim trong bối cảnh văn hóa - xã hội hiện đại qua những dữ liệu thực nghiệm, Tạp chí khoa học phụ nữ, 36-45, 22, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/mot-vai-suy-nghi-ve-tac-pham-tu-tu-cua-durkheim-trong-boi-canh-van-hoa-xa-hoi-hien-dai-qua-nhung-du)

Bài viết cùng số