Quan niệm về phụ nữ trong chủ nghĩa nữ quyền Pháp

Quan niệm về phụ nữ trong chủ nghĩa nữ quyền Pháp

Lý Ngọc Ý Nhi lyngocyennhi.cs2@ftu.edu.vn ĐH Ngoại thương cs TPHCM
Tóm tắt: 

Quan niệm về phụ nữ trong chủ nghĩa nữ quyền Pháp với cách tiếp cận trên phương diện “giới” giữ vai trò quan trọng đối với lý thuyết và phong trào đấu tranh bảo vệ quyền phụ nữ tại Pháp và trên thế giới nửa sau thế kỷ XX. Bằng phương pháp so sánh với quan niệm của Simone de Beauvoir (một trong những nhà nữ quyền Pháp tiêu biểu, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành và phát triển chủ nghĩa nữ quyền Pháp) bài viết hướng tới phân tích khuynh hướng khác biệt giới trong quan niệm về phụ nữ của chủ nghĩa nữ quyền Pháp, chỉ ra ý nghĩa của nó đối với con đường giải phóng phụ nữ mà lý thuyết này khởi xướng, đồng thời phản ánh sự phát triển của tư tưởng nữ quyền Pháp nói chung, qua đó gợi mở thêm một hướng tiếp cận về mặt lý luận trong tiến trình thực hiện bình đẳng giới tại Việt Nam

Từ khóa: 
gender equality
feminism
French feminism
women
How to Cite: 
Lý Ngọc Ý Nhi, ,2023, Quan niệm về phụ nữ trong chủ nghĩa nữ quyền Pháp, Tạp chí khoa học phụ nữ, 28-35, 22, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/quan-niem-ve-phu-nu-trong-chu-nghia-nu-quyen-phap)

Bài viết cùng số