Sự đồng thuận của phụ nữ đối với cuộc vận động xây dựng gia đình 5 có 3 sạch

Sự đồng thuận của phụ nữ đối với cuộc vận động xây dựng gia đình 5 có 3 sạch

Dương Kim Anh duongkimanh@vwa.edu.vn Học viện Phụ nữ Việt Nam
Phùng Thị Quỳnh Trang trangptq@vwa.edu.vn Học viện Phụ nữ Việt Nam
Tóm tắt: 

Hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày càng đa dạng, phong phú và đạt được những kết quả ấn tượng, từng bước khẳng định vai trò, vị trí cũng như tạo động lực cho phong trào phụ nữ phát triển trong bối cảnh mới. Mặc dù vậy, số lượng hội viên biến động bất thường, chưa tìm ra được mô hình thực sự đáp ứng mong muốn của hội viên, phụ nữ nên chưa có tác động lan tỏa, chưa phát huy được thế mạnh của phụ nữ, chưa đánh giá sự đồng thuận của các tầng lớp phụ nữ. Bài viết đánh giá sự đồng thuận của phụ nữ đối với cuộc vận động xây dựng gia đình 5 có 3 sạch thông qua kết quả khảo sát bằng bảng hỏi 300 phụ nữ và 600 hội viên; phỏng vấn sâu 40 cán bộ Hội và hội viên, phụ nữ; thảo luận nhóm với 120 hội viên, phụ nữ tại Hà Nội, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Bình Phước. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự đồng thuận của phụ nữ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển tổ chức Hội, tạo nên sự ổn định, đoàn kết của tổ chức Hội, đồng thời là phương thức tập hợp phụ nữ hữu hiệu nhất, do đó cần thiết phải có những giải pháp thúc đẩy sự đồng thuận của phụ nữ đối với hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Từ khóa: 
Sự đồng thuận
phụ nữ
xây dựng gia đình 5 có 3 sạch
How to Cite: 
Dương Kim Anh, Phùng Thị Quỳnh Trang, ,2023, Sự đồng thuận của phụ nữ đối với cuộc vận động xây dựng gia đình 5 có 3 sạch, Tạp chí khoa học phụ nữ, 8-19, 22, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/su-dong-thuan-cua-phu-nu-doi-voi-cuoc-van-dong-xay-dung-gia-dinh-5-co-3-sach)

Bài viết cùng số