THỰC TRẠNG TỔN THƯƠNG TÂM LÝ CỦA NẠN NHÂN LÀ NỮ GIỚI TRONG CÁC VỤ ÁN MUA BÁN NGƯỜI HIỆN NAY

THỰC TRẠNG TỔN THƯƠNG TÂM LÝ CỦA NẠN NHÂN LÀ NỮ GIỚI TRONG CÁC VỤ ÁN MUA BÁN NGƯỜI HIỆN NAY

Dương Thị Như Nguyệt nhunguyetn212@gmail.com Học viện Cảnh sát nhân dân
Phạm Quang Trung nhunguyetn212@gmail.com Học viện Cảnh sát nhân dân
Tóm tắt: 

Nạn nhân là nữ giới trong các vụ mua bán người mang trên mình những hậu quả về mặt tâm lý gây ra những khó khăn nhất định trong quá trinh học tập, giao tiếp và thiết lập quan hệ xã hội. Bài viết dựa trên kết quả phân tích 53 nạn nhân là phụ nữ tại 4 xã biên giới trên các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai với những biểu hiện tổn thương tâm lý trong các vụ mua bán người từ nghiên cứu thực trạng tổn thương tâm lý của nạn nhân trong các vụ án mua bán người từ 8/2022-3/2023. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra các nhóm giải pháp nhằm hỗ trợ họ về hòa nhập cộng đồng

Từ khóa: 
Tổn thương tâm lý
nạn nhân
mua bán người.
How to Cite: 
Dương Thị Như Nguyệt, Phạm Quang Trung, ,2024, THỰC TRẠNG TỔN THƯƠNG TÂM LÝ CỦA NẠN NHÂN LÀ NỮ GIỚI TRONG CÁC VỤ ÁN MUA BÁN NGƯỜI HIỆN NAY, Tạp chí khoa học phụ nữ, 14-23, 25, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/thuc-trang-ton-thuong-tam-ly-cua-nan-nhan-la-nu-gioi-trong-cac-vu-mua-ban-nguoi-hien-nay)

Bài viết cùng số