HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI – TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN QUA MỘT VÀI NGHIÊN CỨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI – TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN QUA MỘT VÀI NGHIÊN CỨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BÙI THỊ MAI ĐÔNG
Tóm tắt: 
Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg của Chính phủ về Đề án phát triển nghề Công tác xã hội Việt Nam giai đoạn 2010-2020, Công tác xã hội (CTXH) ở Việt Nam đã có những chuyển biến cơ bản cả về số lượng và chất lượng; tuy nhiên, trong nhiều lĩnh vực, phạm vi hoạt động; CTXH chưa thể hiện rõ tính chuyên nghiệp của một nghề nên hiệu quả hoạt động chưa cao; vai trò của nhân viên CTXH còn mờ nhạt, chưa đáp ứng được nhu cầu của các nhóm đối tượng trong xã hội. Thực trạng này do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự thiếu hụt của đội ngũ chuyên gia, sự hạn chế trong công tác đào tạo và khoảng trống của luật pháp, chính sách về nghề Công tác xã hội. Từ kết quả một vài nghiên cứu gần đây, tác giả bài viết trao đổi, bàn luận về thực trạng hoạt động CTXH trên lĩnh vực phúc lợi xã hội và y tế tại một số cơ sở bảo trợ xã hội và bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội, bước đầu chỉ ra khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn CTXH tại các địa bàn nghiên cứu, từ đó đưa ra một vài khuyến nghị nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của các hoạt động CTXH, góp phần thúc đẩy sự phát triển nghề Công tác xã hội ở Việt Nam.
Từ khóa: 
Social work
social security
the role of social workers
Tham khảo: 

[1] Bùi Thị Mai Đông (2018). Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công tác xã hội trong các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở - Học viện PNVN.

[2] Bùi Thị Xuân Mai & Nguyễn Thái Lan (2012). Giáo trình Nhập môn Công tác xã hội, Trường Đại học Lao động - Xã hội. Hà Nội: Nxb Lao đông – Xã hội.

[3] Nguyễn Thị Tuyết Mai (2019). Vai trò của nhân viên CTXH trong việc thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sĩ CTXH - Học viện Khoa học xã hội - Viện KHXH Việt Nam.

[4] Nguyễn Thị Thúy Hằng (2019). Các dịch vụ CTXH đối với trẻ em khuyết tật tại Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy.Luận văn thạc sĩ Công tác xã hội. Trường Đại học Lao động - Xã hội.

[5] Lê Thị Thủy (2019). Dịch vụ CTXH đối với người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Luận án tiến sĩ CTXH. Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

How to Cite: 
BÙI THỊ MAI ĐÔNG, ,2020, HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI – TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN QUA MỘT VÀI NGHIÊN CỨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, Tạp chí khoa học phụ nữ, 49-58, 3, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/hoat-dong-cong-tac-xa-hoi-tu-ly-luan-den-thuc-tien-qua-mot-vai-nghien-cuu-tren-dia-ban-thanh-pho-1)

Bài viết cùng số