TỪ PHONG CÁCH CÔNG TÁC HỒ CHÍ MINH ĐẾN PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

TỪ PHONG CÁCH CÔNG TÁC HỒ CHÍ MINH ĐẾN PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

HOÀNG THỊ HUYỀN
Tóm tắt: 
Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về phong cách công tác khách quan, khoa học, hiệu quả. Bằng các phương pháp nghiên cứu văn bản, dự báo, phân tích… bài viết làm sáng tỏ nội dung và giá trị của phong cách công tác Hồ Chí Minh đối với phát triển con người Việt Nam nhằm đáp ứng được với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Theo đó, các phương hướng cơ bản được nhận diện là: từ giá trị của phong cách công tác Hồ Chí Minh đến xác định hoàn thiện vị trí, vai trò của con người đối với sự phát triển đất nước. Từ đó, nội dung, tiêu chí xây dựng con người Việt Nam hiện đại cần có sự kết hợp hài hòa giữa đạo đức và trí tuệ, giữa cá nhân và cộng đồng. Vì vậy, phong cách công tác Hồ Chí Minh phải trở thành cơ sở, trụ cột hoạch định chiến lược phát triển con người của thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Từ khóa: 
Ho Chi Minh working style
human development in Vietnam
the industrial revolution 4.0
Tham khảo: 

[1] Ban Chấp hành Trung ương (2014). Nghị quyết 33 – NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu cơ bản phát triển bền vững đất nước

[2] Schwab. (2016). Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nxb. CITIC.

[3] Phùng Hữu Phú, Nguyễn Văn Đặng & Nguyễn Viết Thông (2016). Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia.

[4] Hồ Chí Minh (2011). Toàn tập, tập 4. Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia

[5] Hồ Chí Minh (2011). Toàn tập, tập 5. Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia

[6] Hồ Chí Minh (2011). Toàn tập, tập 7. Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia.

[7] Hồ Chí Minh (2011). Toàn tập, tập 8. Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia.

[8] Hồ Chí Minh (2011). Toàn tập, tập 9. Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia.

[9] Hồ Chí Minh (2011). Toàn tập, tập 10. Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia.

[10] Hồ Chí Minh (2011). Toàn tập, tập 11. Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia

[11] Hồ Chí Minh (2011). Toàn tập, tập 13. Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia.

[12] Hồ Chí Minh (2011). Toàn tập, tập 14. Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia.

[13] Hồ Chí Minh (2011). Toàn tập, tập 15. Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia

How to Cite: 
HOÀNG THỊ HUYỀN, ,2020, TỪ PHONG CÁCH CÔNG TÁC HỒ CHÍ MINH ĐẾN PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ, Tạp chí khoa học phụ nữ, 30-38, 3, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/tu-phong-cach-cong-tac-ho-chi-minh-den-phuong-huong-phat-trien-con-nguoi-viet-nam-trong-cuoc-cach)

Bài viết cùng số