NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

PHAN THỊ THU HÀ
Tóm tắt: 
Đào tạo, bồi dưỡng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức nói chung và cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp nói riêng. Tuy nhiên, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó cần quan tâm đến nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của người học. Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính, năm 2020 Học viện Phụ nữ Việt Nam đã thực hiện đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Năng lực lãnh đạo và quản lý của cán bộ Hội LHPN cấp tỉnh, huyện: Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng”. Dựa trên dữ liệu khảo sát của đề tài, bài viết phân tích nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý của cán bộ Hội LHPN Việt Nam cấp tỉnh và huyện. Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn cán bộ Hội có nhu cầu học thạc sỹ với hình thức đào tạo linh hoạt, phù hợp là vừa học, vừa làm. Trong các nhóm phát triển năng lực, cán bộ Hội mong muốn được bồi dưỡng nhất là nhóm phát triển năng lực công tác Hội.
Từ khóa: 
Training and retraining needs
leadership and management capacities
Women’s Union staf
Tham khảo: 

[1] Học viện Phụ nữ Việt Nam (2020). Báo cáo tổng kết nghiên cứu: Năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cấp tỉnh, huyện: Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng.

How to Cite: 
PHAN THỊ THU HÀ, ,2020, NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM, Tạp chí khoa học phụ nữ, 19-29, 3, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/nhu-cau-dao-tao-boi-duong-nang-cao-nang-luc-lanh-dao-va-quan-ly-cua-can-bo-hoi-lien-hiep-phu-nu-1)

Bài viết cùng số