LÝ LUẬN CỦA V.I.LÊNIN VỀ NHÀ NƯỚC VÔ SẢN VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ LUẬN CỦA V.I.LÊNIN VỀ NHÀ NƯỚC VÔ SẢN VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hà Vũ Long havulongc500@gmail.com Học viện An ninh nhân dân
Tóm tắt: 
Lý luận về nhà nước vô sản là một nội dung quan trọng được V.I.Lênin bảo vệ và
phát triển trong giai đoạn lịch sử đầy biến động của lịch sử thế giới. Nhà nước vô sản là sản
phẩm của nền chuyên chính vô sản và thuộc về quần chúng nhân dân. Dân chủ và quyền lợi
thực sự thuộc về đại đa số quần chúng nhân dân. Chức năng xã hội và chức năng tổ chức, xây
dựng được nhấn mạnh, tập trung trong lý luận về nhà nước vô sản. Nội dung bài viết được
tác giả tập trung phân tích lý luận của V.I.Lênin về nhà nước vô sản và khẳng định ý nghĩa
thực tiễn trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Việt Nam mà Đảng ta đã lựa chọn. Đây là một nội dung cấp thiết được Đảng ta xác định
trong giai đoạn hiện nay dù cho con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thời gian tới sẽ còn nhiều
khó khăn, thách thức. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định vai trò lãnh đạo của
Đảng, Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình xây dựng và hoàn thiện
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần tuân theo nguyên tắc nhà nước thuộc về nhân dân,
quyền lực thuộc về nhân dân, mọi hoạt động của nhà nước đều nhằm phục vụ nhân dân,
hướng đến mục tiêu căn bản là xây dựng một xã hội dân chủ, phát triển, văn minh, tiến bộ,
tự do, hạnh phúc cho nhân dân.
 
Từ khóa: 
Proletarian state
state of law
V.I. Lenin; socialist rule of law state.
Tham khảo: 
How to Cite: 
Hà Vũ Long, ,2021, LÝ LUẬN CỦA V.I.LÊNIN VỀ NHÀ NƯỚC VÔ SẢN VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Tạp chí khoa học phụ nữ, 41-48, 16, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/ly-luan-cua-vilenin-ve-nha-nuoc-vo-san-va-y-nghia-doi-voi-xay-dung-va-hoan-thien-nha-nuoc-phap-quyen)

Bài viết cùng số