NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA LIÊN KẾT GIỮA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HOC VÀ DOANH NGHIỆP ĐẾN HOC TẬP SUỐT ĐƠI CỦA NHÂN VIÊN

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA LIÊN KẾT GIỮA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HOC VÀ DOANH NGHIỆP ĐẾN HOC TẬP SUỐT ĐƠI CỦA NHÂN VIÊN

Lê Thái Phong lethaiphong@ftu.edu.vn Đại học Ngoại thương
Tóm tắt: 
Trong những năm gần đây, việc thúc đẩy liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học
và doanh nghiệp (University-Industry Linkage) đã và đang trở thành một xu thế tất yếu, mang
lại những lợi ích to lớn không thể phủ nhận cho cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Bài nghiên
cứu đi vào đánh giá và phân tích những tác động của mối liên kết này đến quá trình học tập suốt
đời (Lifelong Learning) của nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp. Sau khi thu thập dữ
liệu định tính và định lượng cho 3 biến chính Liên kết, Động lực, Quan điểm, nhóm nghiên cứu đã
lựa chọn sử dụng mô hình SEM (Mô hình Phương trình cấu trúc) để kiểm tra chiều tác động của
chúng đến việc học tập suốt đời của nhân viên. Kết quả của bài nghiên cứu cuối cùng chỉ ra mối
quan hệ tích cực của University-Industry Linkage lên biến Lifelong Learning, từ đó đưa ra các kiến
nghị cụ thể cho doanh nghiệp, các trường đại học và Nhà nước
 
Từ khóa: 
University-industry linkage
Motivation
lifelong learning
employee.
Tham khảo: 
How to Cite: 
Lê Thái Phong, ,2021, NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA LIÊN KẾT GIỮA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HOC VÀ DOANH NGHIỆP ĐẾN HOC TẬP SUỐT ĐƠI CỦA NHÂN VIÊN, Tạp chí khoa học phụ nữ, 61-71, 4, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/nghien-cuu-tac-dong-cua-lien-ket-giua-co-so-giao-duc-dai-hoc-va-doanh-nghiep-den-hoc-tap-suot-doi)

Bài viết cùng số