MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI NHẬN THỨC VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC

MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI NHẬN THỨC VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC

Trương Thúy Hằng truongthuyhang@vwa.edu.vn Học viện Phụ nữ Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết là một phần của kết quả nghiên cứu “Nhận thức của công nhân về phòng
ngừa và ứng phó với quấy rối tình dục (QRTD) tại nơi làm việc” được thực hiện bởi nhóm
nghiên cứu của Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy, QRTD
tại nơi làm việc được cho là diễn ra khá phổ biến dưới nhiều hình thức tinh vi. Bài viết này
tập trung vào phân tích các yếu tố có khả năng ảnh hưởng tới nhận thức về phòng ngừa và
ứng phó với QRTD tại nơi làm việc. Kết quả nghiên cứu qua phân tích hồi quy OLS cho thấy
độ tuổi, địa bàn, trình độ học vấn là yếu tố ảnh hưởng tới nhận thức của công nhân. Từ kết
quả và giả thuyết nghiên cứu, tác đề xuất một số khuyến nghị cụ thể: i) cần nâng cao nhận
thức về giới cho cả hai giới nam và nữ; ii) quá trình nâng cao nhận thức cần lưu tâm tới các
nhóm trẻ tuổi hơn, nhóm có trình độ học vấn thấp hơn.
 
Từ khóa: 
Awareness of workers
sexual harassment
sexual harassment in the workplace
prevention and response to the sexual harassment in the workplace.
Tham khảo: 
How to Cite: 
Trương Thúy Hằng, ,2021, MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI NHẬN THỨC VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC, Tạp chí khoa học phụ nữ, 33-40, 4, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/mot-so-yeu-anh-huong-toi-nhan-thuc-ve-phong-ngua-va-ung-pho-voi-quay-roi-tinh-duc-tai-noi-lam-viec)

Bài viết cùng số