HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM BỊ MUA BÁN TỪ THỰC TIỄN NGÔI NHÀ BÌNH YÊN VÀ TỔ CHỨC TRẺ EM RỒNG XANH

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM BỊ MUA BÁN TỪ THỰC TIỄN NGÔI NHÀ BÌNH YÊN VÀ TỔ CHỨC TRẺ EM RỒNG XANH

ĐỖ THỊ THU PHƯƠNG
Tóm tắt: 
Bài viết phân tích các nội dung chính liên quan đến hoạt động công tác xã hội (CTXH) đối với trẻ em bị mua bán tại Hà Nội, bao gồm: Đặc điểm và những khó khăn của trẻ em bị mua bán tại các cơ sở; hoạt động CTXH đối với trẻ em bị mua bán; những kết quả đạt được và hạn chế của hoạt động CTXH đối với trẻ em bị mua bán. Từ những phát hiện đó bài viết đưa ra những giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động CTXH đối với trẻ em bị mua bán.
Từ khóa: 
Social work
trafficked children
social work facilities.
Tham khảo: 

[1] Báo mới điện tử (2018). Nhiều mô hình hỗ trợ hiệu quả nạn nhân bị mua bán trở về. Trang Pháp luật và Xã hội ra ngày 26/6/2018. Lấy từ: https://baomoi.com/nhieu-mo-hinh-ho-tro-hieu-qua-nan-nhan-bi-mua-bantro-....

[2] Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (2009). Thông tư số 05/2009/TT- BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức và hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân, ban hành ngày 17/02/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

[3] Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội (2018). Báo cáo sơ kết công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về giai đoạn 2016-2018. Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và nhân rộng mô hình hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện. Ngày 6⁄7⁄2018. Hà Nội.

[4] Cổng thông tin điện tử Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên (2018). Hội thảo“Rà soát, đánh giá chính sách, pháp luật về tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về” được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Tổ chức di dân quốc tế tổ chức ngày 11 tháng 9 năm 2018, tại Hà Nội, Lấy từ: http:// solaodong.dienbien.gov.vn/portal/Pages/2018-9-12/Tren-90-nan-nhan-bi-mua-ban-la-phu-nu-va-treemr8t9qn.aspx

[5] Học viện Phụ nữ Việt Nam (2019). Mô hình công tác xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (Nghiên cứu tại một số trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Hà Nội).

[6] Thủ tướng Chính phủ (2007). Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

[7] Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam, Cục Phòng chống Tệ nạn Xã hội và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (2012). Báo cáo đánh giá các mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cho nạn nhân bị mua bán trở về tại Việt Nam.

[8] Surtees, R (2016). Hỗ trợ việc tái hòa nhập của nạn nhân bị buôn bán. Tài liệu hướng dẫn dành cho khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng. Băng Cốc. Thái Lan: Viện NEXUS, UNACT và World Vision. ©2016 NEXUS Institute, UN-ACT và World Vision.

How to Cite: 
ĐỖ THỊ THU PHƯƠNG, ,2019, HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM BỊ MUA BÁN TỪ THỰC TIỄN NGÔI NHÀ BÌNH YÊN VÀ TỔ CHỨC TRẺ EM RỒNG XANH, Tạp chí khoa học phụ nữ, 35-43, 8, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/hoat-dong-cong-tac-xa-hoi-doi-voi-tre-em-bi-mua-ban-tu-thuc-tien-ngoi-nha-binh-yen-va-chuc-tre-em)

Bài viết cùng số