TIẾP CẬN GIÁO DỤC VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE - Y TẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ RA ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

TIẾP CẬN GIÁO DỤC VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE - Y TẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ RA ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

ĐOÀN KIM THẮNG
Tóm tắt: 
Hệ thống an sinh xã hội (ASXH) chính thức của Việt Nam hiện nay chưa đáp ứng toàn diện nhu cầu về an sinh xã hội, đặc biệt là chưa bao phủ được hết các nhóm dân số mới trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Điều đó đòi hỏi phải xây dựng một hệ thống an sinh xã hội mới, đáp ứng được các nhu cầu và bao phủ được tất cả các nhóm dân cư, trong đó có nhóm người lao động di cư từ nông thôn ra đô thị và các khu công nghiệp. Bảo đảm ASXH cho người lao động di cư và gia đình họ tiếp cận được với các dịch vụ xã hội như: giáo dục và chăm sóc sức khỏe - y tế là vấn đề hết sức cần thiết của một trong bốn trụ cột cơ bản của ASXH (Việc làm, thu nhập và giảm nghèo; Bảo hiểm xã hội; Trợ giúp xã hội; Dịch vụ xã hội). Bài viết dựa trên cơ sở kết quả “Điều tra di cư nội địa quốc gia năm 2015” do Tổng cục Thống kê tiến hành; Điều tra về thực trạng việc làm, đời sống của người lao động di cư từ nông thôn ra đô thị và khu công nghiệp (KCN) năm 2013 Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, một số cuộc khảo sát gần đây để phân tích vấn đề nêu trên
Từ khóa: 
social security
migrant workers
urban areas
industrial zones
Education
medical health care.
Tham khảo: 

[1] World Migration (IOM) (2005). Cost and benefits of international migration. Session:“Migration and Health”- Chapter 19: Investing in Migration Health. International Organization for Migration. IOM: Genever.

[2] Richard Black & Jon Sward (2009). Migration, Poverty Reduction Strategies and Human Development. UNDP: Human Development Reports. August, 2009.

[3] Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội & GTZ (2011). Thuật ngữ An sinh xã hội Việt Nam

[4] Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2013). Thực trạng việc làm, đời sống của người lao động di cư từ nông thôn ra đô thị và khu công nghiệp.

[5] Đinh Quang Hà (2010). Vai trò của di dân nông thôn - đô thị đối với phát triển kinh tế hộ gia đình ở nông thôn. Tạp chí Dân số và Phát triển, số 3 năm 2010.

[6] Endruweit, G (1999). Các lý thuyết Xã hội học hiện đại. Hà Nội: Nxb Thế giới

[7] Ngân hàng Thế giới ( 2014). Đánh giá tác động của hộ khẩu tới đời sống người dân.

[8] Ngân hàng Thế giới & Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (2016). Hệ thống đăng ký hộ khẩu. Hà Nội: Nxb Hồng Đức.

[9] Nguyễn Đức Vinh (2009). Tác động của các yếu tố cá nhân và gia đình đến tình trạng học vấn của trẻ em và thanh niên ở nông thôn. Tạp chí Xã hội học số 4 (108) năm 2009.

[10] Oxfam (2015). Rào cản pháp luật và thực tiễn đối với người lao động di cư trong tiếp cận an sinh xã hội. Hà Nội: Nxb Hồng Đức.

[11] Tổng cục Thống kê & Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (2001). Chuyên khảo di cư nội địa và đô thị hóa ở Việt Nam. Hà Nội: Nxb Thống kê.

[12] Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995). Hà Nội: Nxb Hà Nội

[13] Tổng cục Thống kê & Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2004). Nghiên cứu Di dân và Sức khỏe.

[14] Tổng cục Thống kê (2011). Thông cáo báo chí về số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2011.

[15] Tổng cục Thống kê & Quỹ dân số Liên hợp Quốc (2016). Điều tra di cư nội địa quốc gia năm 2015. Các kết quả chủ yếu. Hà Nội: Nxb Thông tấn

[16] Tổng cục thống kê & Qũi Dân số Liên hợp Quốc (2016). Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014: Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam. Hà Nội: Nxb Thông tấn

[17] UNICEF (2013). Báo cáo Quốc gia trẻ em ngoài nhà trường: Nghiên cứu của Việt Nam.

[18] Văn phòng Quốc hội (2015). Bộ Luật Hình Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Công báo. (773 - 780).

[19] Vũ Quang Hà (dịch) (2001). Các lý thuyết Xã hội học, tập 1 & 2. Hà Nội: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

[20] Vũ Thị Nhung (2015). Nghiên cứu về gia đình và các lý thuyết tiếp cận. Tạp chí Khoa học xã hội số 2 (199).

How to Cite: 
ĐOÀN KIM THẮNG, ,2019, TIẾP CẬN GIÁO DỤC VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE - Y TẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ RA ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA, Tạp chí khoa học phụ nữ, 23-34, 2, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/tiep-can-giao-duc-va-cham-soc-suc-khoe-y-te-cua-nguoi-lao-dong-di-cu-ra-do-thi-va-khu-cong-nghiep)

Bài viết cùng số