HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2022 - 2027, TẦM NHÌN 2032: HƯỚNG TIẾP CẬN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2022 - 2027, TẦM NHÌN 2032: HƯỚNG TIẾP CẬN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

HÀ THỊ THANH VÂN
Tóm tắt: 
Xây dựng Chiến lược phát triển của tổ chức trong một giai đoạn cụ thể luôn là yêu cầu cấp bách, quan trọng, làm kim chỉ nam cho việc thiết kế bộ máy và triển khai các hoạt động thực tế. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội, mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đều có những yêu cầu cụ thể để Hội định hình hoạt động bảo đảm thực hiện tốt vị thế, vai trò Đảng và Nhà nước giao. Để chiến lược phát triển có tính khả thi, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ và hội viên, cần phải xác định đúng hướng tiếp cận. Bài viết chia sẻ thông tin về hướng tiếp cận tối ưu trong xây dựng Chiến lược phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2027, tầm nhìn 2032.
Từ khóa: 
Strategy
development
approach.
Tham khảo: 

[1] Ban chấp hành Trung ương (1990). Nghị quyết số 8B-NQ/HNTW ngày 27/3/1990 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành TW Đảng Khóa 6.

[2] Ban chấp hành Trung ương (2007). Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 27/4/2007 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

How to Cite: 
HÀ THỊ THANH VÂN, ,2019, HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2022 - 2027, TẦM NHÌN 2032: HƯỚNG TIẾP CẬN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN, Tạp chí khoa học phụ nữ, 2-7, 2, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-nam-giai-doan-2022-2027-tam-nhin-2032-huong-tiep-can-xay-dung-chien-luoc)

Bài viết cùng số