GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ BAN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRUNG ĐOÀN BỘ BINH TRONG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ BAN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRUNG ĐOÀN BỘ BINH TRONG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

Đỗ Ngọc Huy hnkc1370@gmail.com Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng
Tóm tắt: 

Ban Chính trị là cơ quan đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị ở trung đoàn. Đây cũng là cơ quan tham mưu của cấp ủy cùng cấp, đồng thời là cơ quan thuộc hệ thống tổ chức hành chính quân sự, chấp hành mọi chỉ thị, mệnh lệnh của trung đoàn trưởng và chính ủy trung đoàn về các hoạt động của đơn vị theo đúng pháp luật của nhà nước, điều lệnh, điều lệ và các quy định của Quân đội. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, xây dựng ban chính trị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, vấn đề quan trọng đặt ra là phải thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ban. Dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, trực tiếp là phương pháp nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng, bài viết tập trung vào làm rõ chất lượng đội ngũ cán bộ ban chính trị trung đoàn. Các dữ liệu được nghiên cứu sử dụng phân tích và tổng hợp trong bài viết được thu thập từ các trung đoàn bộ binh trong Quân đội hiện nay

Từ khóa: 
Ban Chính trị
chất lượng đội ngũ cán bộ
Trung đoàn bộ binh
How to Cite: 
Đỗ Ngọc Huy, ,2023, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ BAN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRUNG ĐOÀN BỘ BINH TRONG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY, Tạp chí khoa học phụ nữ, 67-75, 24, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/giai-phap-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-can-bo-ban-chinh-tri-o-cac-trung-doan-bo-binh-trong-quan-doi)

Bài viết cùng số