ỨNG DỤNG CHAT GPT TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC: TÁC ĐỘNG, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ỨNG DỤNG CHAT GPT TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC: TÁC ĐỘNG, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÙI TIẾN TRƯỜNG Học viện Phụ nữ Việt Nam
TRỊNH NGỌC TRÚC tructn@vwa.edu.vn Học viện Phụ nữ Việt Nam
ĐỖ THỊ THANH VÂN vandtt@vwa.edu.vn Học viện Phụ nữ Việt Nam
NGUYỄN VĂN ĐẠI THPT Bến Tre, Vĩnh Phúc
Tóm tắt: 

Giáo dục là lĩnh vực luôn cần sự cải tiến và ứng dụng các công nghệ mới nhất để tối ưu hóa quá trình giảng dạy và học tập. Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đã đóng vai trò quan trọng trong giáo dục, với sự phát triển của các hệ thống chatbot thông minh được dùng để hỗ trợ giảng viên và sinh viên trong việc giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin hữu ích. Trong lĩnh vực đào tạo ngành Công nghệ thông tin (CNTT), ứng dụng chatbot thông minh Chat GPT là một trong những giải pháp tiên tiến nhất để cải thiện hiệu quả giảng dạy và học tập. Chat GPT là một hệ thống trí tuệ nhân tạo dựa trên mạng nơ-ron học sâu (deep learning) và có khả năng tạo ra văn bản tự động với độ chính xác cao, đó là mặt tích cực cho giảng dạy. Tuy nhiên, nó cũng tồn tại những tác động tiêu cực và thách thức đối với giảng dạy CNTT.

Từ khóa: 
Chat GPT
Chat GPT trong đào tạo Công nghệ thông tin
tác động
cơ hội và thách thức
How to Cite: 
BÙI TIẾN TRƯỜNG, TRỊNH NGỌC TRÚC, ĐỖ THỊ THANH VÂN , NGUYỄN VĂN ĐẠI, ,2023, ỨNG DỤNG CHAT GPT TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC: TÁC ĐỘNG, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, Tạp chí khoa học phụ nữ, 83-91, 24, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/ung-dung-chat-gpt-trong-dao-tao-dai-hoc-tac-dong-co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi-nganh-cong-nghe-thong)

Bài viết cùng số