VẬN DỤNG THỐNG KÊ VÀO QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ TOÁN TẠI HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

VẬN DỤNG THỐNG KÊ VÀO QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ TOÁN TẠI HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

NGUYỄN ĐỨC TOÀN toannd@vwa.edu.vn Học viện Phụ nữ Việt Nam
NGÔ THỊ OANH oanh.ngo@vwa.edu.vn Học viện Phụ nữ Việt Nam
BÙI THỊ CẨM DƯƠNG oanh.ngo@vwa.edu.vn Học viện Phụ nữ Việt Nam
Tóm tắt: 

Đánh giá kết quả học tập của học phần là một quá trình có sự tham gia của nhiều yếu tố: sinh viên, giảng viên, đề thi, cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi. Quá trình này cần được đánh giá, điều chỉnh thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện Phụ nữ Việt Nam. Vận dụng lý thuyết thống kê giúp chỉ ra một số khâu cần quan tâm điều chỉnh để quá trình đánh giá được tốt hơn. Do đó bài viết đưa ra việc vận dụng thống kê vào quản lý quá trình đánh giá kết quả học tập của học phần, để tính các chỉ số thống kê: trung bình, độ lệch chuẩn, hệ số tương quan, từ đó đưa ra các khuyến nghị cần thiết để nâng cao chất lượng đánh giá của sinh viên cho phù hợp

Từ khóa: 
The assessment of learning results
standard deviation
correlation coefficient.
How to Cite: 
NGUYỄN ĐỨC TOÀN, NGÔ THỊ OANH, BÙI THỊ CẨM DƯƠNG, ,2023, VẬN DỤNG THỐNG KÊ VÀO QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ TOÁN TẠI HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM, Tạp chí khoa học phụ nữ, 76-82, 24, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/van-dung-thong-ke-vao-quan-ly-qua-trinh-danh-gia-ket-qua-hoc-tap-cua-hoc-phan-ly-thuyet-xac-suat)

Bài viết cùng số