MỘT SỐ CHIỀU CẠNH VỀ NHẬN THỨC VÀ THÍCH ỨNG VỚI CÔNG NGHỆ SỐ CỦA SINH VIÊN Ở MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỘT SỐ CHIỀU CẠNH VỀ NHẬN THỨC VÀ THÍCH ỨNG VỚI CÔNG NGHỆ SỐ CỦA SINH VIÊN Ở MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Hoàng Vũ Linh Chi hoangchi1908@gmail.com Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội
Tóm tắt: 

Trong bối cảnh số hóa, sinh viên là đối tượng chủ yếu tiếp cận và sử dụng các công nghệ số. Ở Việt Nam, việc nắm bắt năng lực số của sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay là một yếu tố quan trọng để các nhà quản lý và hoạch định chính sách tiếp thu, điều chỉnh, định hướng nhằm hoàn thành các mục tiêu chung của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Bài viết tổng hợp, phân tích việc sử dụng và thích ứng với công nghệ số của sinh viên ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số. Kết quả cho thấy, sinh viên có tiềm năng phát triển tốt trong bối cảnh chuyển đổi số, tuy nhiên để đảm bảo thành công trong cuộc cách mạng số hóa sinh viên cần phải tự chủ học hỏi để tự trang bị và cập nhật các kiến thức chuyên môn sâu và cải thiện năng lực số qua thời gian.

Từ khóa: 
Công nghệ số
Nhận thức
thích ứng
sinh viên
mạng xã hội
chuyển đổi số
Việt Nam
How to Cite: 
Hoàng Vũ Linh Chi, ,2023, MỘT SỐ CHIỀU CẠNH VỀ NHẬN THỨC VÀ THÍCH ỨNG VỚI CÔNG NGHỆ SỐ CỦA SINH VIÊN Ở MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, Tạp chí khoa học phụ nữ, 33-42, 24, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/mot-so-chieu-canh-ve-nhan-thuc-va-thich-ung-voi-cong-nghe-so-cua-sinh-vien-o-mot-so-truong-dai-hoc)

Bài viết cùng số