XÂY DỰNG VĂN HÓA TỔ CHỨC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

XÂY DỰNG VĂN HÓA TỔ CHỨC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

Phùng Thị Quỳnh Trang trangptq@vwa.edu.vn Học viện Phụ nữ Việt Nam
Tóm tắt: 

Bài viết dựa trên kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng văn hóa tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng văn hóa tổ chức cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thời gian tới. Thông qua phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp và sự tư vấn của Viện Chiến lược Chuyển đổi số, Hội Truyền thông số Việt Nam, nhóm nghiên cứu hướng đến kết quả là xây dựng được 3 hệ giá trị quan trọng: hệ giá trị cốt lõi, hệ biểu tượng, hệ quy ước. Bài viết làm rõ và xác định bản chất của từng hệ giá trị, trả lời các câu hỏi: từng hệ giá trị gồm những gì? và những hệ giá trị này được dùng để làm gì? Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở đề xuất mô hình văn hóa tổ chức với sáu nhóm yếu tố nền tảng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (tiên phong, đoàn kết, nhân văn, sáng tạo, khát vọng, phát triển)

Từ khóa: 
organizational culture
building organizational culture
Vietnam Women’s Union
How to Cite: 
Phùng Thị Quỳnh Trang, ,2023, XÂY DỰNG VĂN HÓA TỔ CHỨC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM, Tạp chí khoa học phụ nữ, 58-66, 24, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/xay-dung-van-hoa-chuc-hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-nam)

Bài viết cùng số