MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP Ở HUYỆN EA SÚP, TỈNH ĐẮK LẮK)

MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP Ở HUYỆN EA SÚP, TỈNH ĐẮK LẮK)

Lê Thị Hồng Gái honggai2911@gmail.com Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên
Tóm tắt: 

Từ kết quả nghiên cứu định tính và định lượng, bài viết tập trung phân tích các yếu tố tác động đến định hướng nghề nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả cho thấy, các yếu tố khách quan như gia đình, nhà trường, xã hội, bạn bè, chính sách... các yếu tố chủ quan của thanh niên như năng lực, ý chí và sự quyết tâm, trình độ học vấn, sở thích, đam mê... có ảnh hưởng lớn đối với định hướng nghề nghiệp của thanh niên, trong đó yếu tố thuộc về bản thân và gia đình là 2 yếu tố có tác động lớn nhất. Điều này đặt ra vấn đề về hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số trong bối cảnh mới

Từ khóa: 
career orientation
ethnic minority youth
Dak Lak province
How to Cite: 
Lê Thị Hồng Gái, ,2023, MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP Ở HUYỆN EA SÚP, TỈNH ĐẮK LẮK), Tạp chí khoa học phụ nữ, 43-57, 24, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/mot-so-yeu-tac-dong-den-dinh-huong-nghe-nghiep-cua-thanh-nien-dan-toc-thieu-so-nghien-cuu-truong-hop)

Bài viết cùng số