KỸ NĂNG SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG CÓ VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KỸ NĂNG SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG CÓ VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Phùng Tuấn Anh phungtuananh@gmail.com Đại học Thủy Lợi
Nguyễn Thị Kim Hoa phungtuananh@gmail.com Sinh viên Đại học Thủy Lợi
Phạm Bùi Phương Duyên phungtuananh@gmail.com Sinh viên Đại học Thủy Lợi
Hoàng Trang Linh phungtuananh@gmail.com Sinh viên Đại học Thủy Lợi
Nguyễn Đình Thu Trang phungtuananh@gmail.com Sinh viên Đại học Thủy Lợi
Tóm tắt: 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tác động của kỹ năng số đến khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp ra trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với quy mô mẫu bao gồm 382 mẫu, kết quả nghiên cứu cho thấy kỹ năng số có tác động rõ rệt đến khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp ra trường. Nghiên cứu cũng chỉ ra sự tác động của từng nhân tố trong kỹ năng số có sự tác động qua lại với nhau và tác động đến khả năng có việc làm như thế nào. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số khuyến nghị nhằm cải thiện khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Từ khóa: 
Kỹ năng số
khả năng có việc làm
kiến thức công nghệ thông tin
kinh tế số
How to Cite: 
Phùng Tuấn Anh, Nguyễn Thị Kim Hoa, Phạm Bùi Phương Duyên, Hoàng Trang Linh, Nguyễn Đình Thu Trang, ,2024, KỸ NĂNG SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG CÓ VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, Tạp chí khoa học phụ nữ, 80-87, 26, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/ky-nang-so-tac-dong-den-kha-nang-co-viec-lam-cua-sinh-vien-tot-nghiep-tren-dia-ban-thanh-pho-ha-noi)

Bài viết cùng số