MỘT SỐ MÔ HÌNH HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN

MỘT SỐ MÔ HÌNH HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN

Nguyễn Thị Thu Hường nguyenthithuhuong@vwa.edu.vn Học viện Phụ nữ Việt Nam
Tóm tắt: 

Bài viết phân tích một số mô hình hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tại Việt Nam hiện nay, bao gồm trung tâm tiếp nhận nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội, tổ chức tư nhân, nhà an toàn, đường dây nóng, văn phòng hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương. Từ đó đề xuất mô hình hỗ trợ nạn nhân một cách toàn diện nhất, bao gồm phòng ngừa, bảo vệ, truy tố và quan hệ đối tác. Bài viết sử dụng phương pháp chính là phương pháp phân tích tài liệu nhằm tìm hiểu các mô hình hỗ trợ nạn nhân hiện nay
 

Từ khóa: 
mô hình
mua bán người
nan nhân bị mua bán
How to Cite: 
Nguyễn Thị Thu Hường, ,2024, MỘT SỐ MÔ HÌNH HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN, Tạp chí khoa học phụ nữ, 49-49, 26, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/mot-so-mo-hinh-ho-tro-nan-nhan-bi-mua-ban)

Bài viết cùng số