Cuộc sống của công nhân ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định - Thực trạng và nhu cầu

Cuộc sống của công nhân ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định - Thực trạng và nhu cầu

Võ Ngọc Anh kimsieng1802@gmail.com Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bình Định
Trần Võ Thị Kim Siêng kimsieng1802@gmail.com Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bình Định
Nguyễn Thị Ngân Loan kimsieng1802@gmail.com ĐH Quy Nhơn
Tóm tắt: 
Việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của lực lượng công nhân là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và thúc đẩy người công nhân phát triển toàn diện. Nghiên cứu cho thấy dựa theo tháp nhu cầu Maslow, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân tại các các khu, cụm công nghiệp hiện nay đang ở bậc thứ 2 và 3 của tháp nhu cầu. Công nhân lao động muốn ưu tiên hàng đầu là được đảm bảo tiền lương, nghề nghiệp, ổn định cuộc sống bài viết, đề cập đến ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến người công nhân ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, đặc biệt là công nhân nữ có quan hệ gia đình kém đi khá cao. Dựa trên kết quả nghiên cứu được thực hiện năm 2021, bài viết phân tích thực trạng và nhu cầu của công nhân ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn ở các khu, cụm công nghiệp hướng mạnh về chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân.
 
Từ khóa: 
Công nhân Bình Định
nhu cầu
khu công nghiệp
cụm công nghiệp
Tham khảo: 
How to Cite: 
Võ Ngọc Anh, Trần Võ Thị Kim Siêng, Nguyễn Thị Ngân Loan, ,2023, Cuộc sống của công nhân ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định - Thực trạng và nhu cầu, Tạp chí khoa học phụ nữ, 81-95, 1, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/cuoc-song-cua-cong-nhan-o-cac-khu-cum-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh-binh-dinh-thuc-trang-va-nhu-cau)

Bài viết cùng số