Tác động của đại dịch Covid-19 với sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên

Tác động của đại dịch Covid-19 với sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên

Trịnh Thanh Hương thanh_huong1402@yahoo.com Viện Sức khoẻ tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai
Nguyễn Thị Hường thanh_huong1402@yahoo.com Viện Sức khoẻ tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai
Tóm tắt: 
Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề tới đời sống tâm lý cá nhân của trẻ em và thanh thiếu niên, trở thành sang chấn tâm lý xâm nhập vào đời sống tâm lý của trẻ, hình thành tâm lý né tránh ở trẻ. Dựa trên kết quả nghiên cứu khảo sát 76 trẻ em và thanh thiếu niên độ tuổi 11 đến 23 đến khám và điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần năm 2020, bài viết chỉ ra những tác động của Covid-19 tới đời sống sinh hoạt của thanh thiếu niên, ảnh hưởng của sang chấn tâm lý tới sức khoẻ tâm thần của các em. Từ đó đề xuất thêm các hướng nghiên cứu lâm sàng và khuyến nghị chính sách nhằm giảm thiểu tác động của Covid -19 tới sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên.
Từ khóa: 
Covid-19
sức khỏe tâm thần
trẻ em
thanh thiếu niên
Tham khảo: 
How to Cite: 
Trịnh Thanh Hương, Nguyễn Thị Hường, ,2023, Tác động của đại dịch Covid-19 với sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên, Tạp chí khoa học phụ nữ, 2-13, 1, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/tac-dong-cua-dai-dich-covid-19-voi-suc-khoe-tam-cua-tre-em-va-thanh-thieu-nien)

Bài viết cùng số