Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ khám bệnh tại bệnh viện Nội Tiết Trung Ương

Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ khám bệnh tại bệnh viện Nội Tiết Trung Ương

Nguyễn Hùng Cường cuongndh@vwa.edu.vn Học viện Phụ nữ Việt Nam
Nguyễn Thị Mai Mai cuongndh@vwa.edu.vn Bệnh viện Nội tiết TƯ
Tóm tắt: 
Bài viết dựa trên kết quả nghiên cứu “Sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ khám bệnh tại bệnh viện Nội tiết Trung ương” được thực hiện trong năm 2022. Nghiên cứu này được thực hiện theo phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa định tính và định lượng, với qui mô mẫu nghiên cứu là 239. Nghiên cứu tập trung xây dựng mô hình, kiểm định thang đo, đo lường mức độ tác động của các nhóm yếu tố khác nhau tới sự hài lòng của người khám bệnh tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Kết quả nghiên cứu góp phần hoàn thiện hơn bộ công cụ đánh giá và đề xuất những giải pháp thiết thực để nâng cao sự
hài lòng của người tới khám bệnh.
 
Từ khóa: 
Sự hài lòng
khám bệnh
bệnh viện Nội tiết Trung ương
Tham khảo: 
How to Cite: 
Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Thị Mai Mai, ,2023, Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ khám bệnh tại bệnh viện Nội Tiết Trung Ương, Tạp chí khoa học phụ nữ, 56-67, 1, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/nghien-cuu-su-hai-long-cua-nguoi-benh-voi-dich-vu-kham-benh-tai-benh-vien-noi-tiet-trung-uong)

Bài viết cùng số