Giới thiệu Hội thảo Khoa học “Nâng cao quyền năng chính trị cho phụ nữ - Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới”

Giới thiệu Hội thảo Khoa học “Nâng cao quyền năng chính trị cho phụ nữ - Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới”

Đỗ Ngọc Nhung nhungdn@vwa.edu.vn Học viện Phụ nữ Việt Nam
Tóm tắt: 
Hướng đến kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), nhằm tạo diễn đàn khoa học để thảo luận các vấn đề liên quan đến nâng cao quyền năng chính trị cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững; tăng cường trao đổi học thuật giữa các giảng viên, nghiên cứu viên Học viện Phụ nữ Việt Nam với các nhà khoa học, Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổ chức nhân dân Úc vì y tế, giáo dục và phát triển hải ngoại (APHEDA) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao quyền năng chính trị cho
phụ nữ - giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới”.
Từ khóa: 
Giới thiệu Hội thảo Khoa học “Nâng cao quyền năng chính trị cho phụ nữ - Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới”
Tham khảo: 
How to Cite: 
Đỗ Ngọc Nhung, ,2023, Giới thiệu Hội thảo Khoa học “Nâng cao quyền năng chính trị cho phụ nữ - Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới”, Tạp chí khoa học phụ nữ, 96-97, 1, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/gioi-thieu-hoi-thao-khoa-hoc-nang-cao-quyen-nang-chinh-tri-cho-phu-nu-giai-phap-thuc-day-binh-dang-0)

Bài viết cùng số