Nhận thức về tình yêu tuổi học trò của trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội

Nhận thức về tình yêu tuổi học trò của trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội

Đỗ Thị Thu Phương dothithuphuong@vwa.edu.vn Học viện Phụ nữ Việt Nam
Tóm tắt: 
Dựa trên kết quả nghiên cứu đề tài “Nhận thức về sức khỏe sinh sản của trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội” năm 2022 tại 5 cơ sở trợ giúp xã hội tại Hà Nội và Yên Bái, bài viết trình bày các phát hiện chính liên quan đến nhận thức về tình yêu tuổi học trò của trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội, bao gồm: Nhận thức về các biểu hiện tình yêu tuổi học trò và các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức về tình yêu tuổi học trò của trẻ em. Bài viết cũng so sánh nhận thức về tình yêu tuổi học trò của trẻ theo nhóm tuổi và giới tính. Từ đó đưa ra những đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao nhận thức của trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội về tình yêu tuổi học trò
 
Từ khóa: 
Nhận thức; tình yêu tuổi học trò; trẻ em; cơ sở trợ giúp xã hội
Tham khảo: 
How to Cite: 
Đỗ Thị Thu Phương, ,2023, Nhận thức về tình yêu tuổi học trò của trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội, Tạp chí khoa học phụ nữ, 14-20, 1, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/nhan-thuc-ve-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-cua-tre-em-tai-cac-co-so-tro-giup-xa-hoi)

Bài viết cùng số