Khả năng thích ứng của sinh viên trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19: Nghiên cứu trường hợp sinh viên tại Hà Nội

Khả năng thích ứng của sinh viên trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19: Nghiên cứu trường hợp sinh viên tại Hà Nội

Dương Thị Thu Hương duonghuong.xhh@gmail.com Học viện Báo chí & tuyên truyền
Tóm tắt: 
Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài cơ sở “Khả năng thích ứng của sinh viên trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19” được thực hiện năm 2021. Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng bao gồm: nghiên cứu tài liệu và thực hiện khảo sát bằng bảng hỏi trực tuyến với 810 sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ tư/thứ năm một số trường Đại học trên địa bàn Hà Nội. Dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài, bài viết đánh giá thực trạng mức độ thích ứng của sinh viên với những mặt cơ bản của cuộc sống, học tập, cảm xúc, mối quan hệ gia đình, bạn bè. Từ đó đưa ra những định hướng khuyến nghị phù hợp nhằm trợ giúp những nhóm yếu thế thích ứng chậm hơn với tác động từ Covid-19, vượt qua được những khó khăn và tổ chức cuộc sống phù hợp hơn trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn kết thúc
 
Từ khóa: 
sinh viên
thích ứng
Covid-19
giới
Tham khảo: 
How to Cite: 
Dương Thị Thu Hương, ,2023, Khả năng thích ứng của sinh viên trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19: Nghiên cứu trường hợp sinh viên tại Hà Nội, Tạp chí khoa học phụ nữ, 34-42, 1, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/kha-nang-thich-ung-cua-sinh-vien-trong-boi-canh-dich-benh-covid-19-nghien-cuu-truong-hop-sinh-vien)

Bài viết cùng số