Vai trò của người phụ nữ trong gìn giữ giá trị gia đình truyền thống và xây dựng gia đình thủ đô thời kỳ mới

Vai trò của người phụ nữ trong gìn giữ giá trị gia đình truyền thống và xây dựng gia đình thủ đô thời kỳ mới

Nguyễn Hoàng Anh hoanganh@vwa.edu.vn Học viện Phụ nữ Việt Nam
Tóm tắt: 
Trước những biến đổi của đời sống xã hội, gia đình Thủ đô có những biến chuyển nhất định để thích ứng với nhịp sống hiện đại. Tuy nhiên, những giá trị có cội nguồn từ văn hóa truyền thống, nhất là những giá trị đạo đức, những chuẩn mực đối nhân xử thế trong gia đình, dòng tộc và cộng đồng vẫn khẳng định được sức sống trường tồn, vẫn tiếp tục được từng gia đình trao truyền, kế thừa và phát huy trong xã hội ngày nay. Bài viết này phân tích
những giá trị truyền thống, giá trị mới của gia đình Thủ đô và vai trò của phụ nữ trong xây dựng giá trị cho gia đình Thủ đô thời kỳ mới.
 
Từ khóa: 
women’s role
traditional family values
build up family
Hanoi Capital family
Tham khảo: 
How to Cite: 
Nguyễn Hoàng Anh, ,2023, Vai trò của người phụ nữ trong gìn giữ giá trị gia đình truyền thống và xây dựng gia đình thủ đô thời kỳ mới, Tạp chí khoa học phụ nữ, 21-33, 1, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/vai-tro-cua-nguoi-phu-nu-trong-gin-giu-gia-tri-gia-dinh-truyen-thong-va-xay-dung-gia-dinh-thu-do)

Bài viết cùng số