Một nhận diện về nhu cầu tìm việc làm mới của thanh niên nông thôn vùng Tây Nam Bộ

Một nhận diện về nhu cầu tìm việc làm mới của thanh niên nông thôn vùng Tây Nam Bộ

Phạm Ngọc Tân ngoc.tan.tan.1111@gmail.com Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Hoàng Vũ Linh Chi ngoc.tan.tan.1111@gmail.com Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Tô Thị Hồng ngoc.tan.tan.1111@gmail.com Trường Đại học Lao động - Xã hội
Tóm tắt: 
Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã tạo nhiều cơ hội việc làm cho
thanh niên nông thôn vùng Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, cơ hội việc làm không phải được tiếp
nhận dễ dàng như nhau đối với các nhóm xã hội. Do đó, vấn đề xác định nhu cầu tìm kiếm
việc làm của thanh niên nông thôn vùng Tây Nam Bộ cần được quan tâm hơn nữa trong quá
trình hoạch định các chính sách tạo việc làm trong giai đoạn tiếp theo.… Trong bài viết này,
nhóm tác giả nhận diện nhu cầu tìm việc làm mới của thanh niên nông thôn vùng Tây Nam Bộ và những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tìm việc làm mới của họ. Dựa vào kết quả nghiên cứu thông tin trả lời của 140 thanh niên nông thôn vùng Tây Nam Bộ đang có việc làm, bài viết cho thấy: có sự khác biệt về nhu cầu tìm việc làm mới giữa các nhóm thanh niên khác nhau và nhu cầu đó chịu tác động đáng kể của các yếu tố: giới tính, trình độ học vấn, quy mô hộ gia đình và việc làm chính của họ tại thời điểm khảo sát.
 
Từ khóa: 
Việc làm mới
nhu cầu tìm việc làm mới
thanh niên nông thôn
Tây Nam Bộ
Tham khảo: 
How to Cite: 
Phạm Ngọc Tân, Hoàng Vũ Linh Chi, Tô Thị Hồng, ,2023, Một nhận diện về nhu cầu tìm việc làm mới của thanh niên nông thôn vùng Tây Nam Bộ, Tạp chí khoa học phụ nữ, 68-80, 1, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/mot-nhan-dien-ve-nhu-cau-tim-viec-lam-moi-cua-thanh-nien-nong-thon-vung-tay-nam-bo)

Bài viết cùng số